Ochrona osób i mienia

Jednym z podstawowych sposobów realizacji usług ochrony jest jej zapewnianie w formie ochrony fizycznej.  Do obowiązków zespołów ochrony fizycznej obiektu należy czuwanie nad bezpieczeństwem osób oraz mienia, znajdujących się na terenie strzeżonego obiektu oraz zapobieganie wszelkiego rodzaju sytuacjom zagrożenia w tym min. włamaniom, kradzieżom, dewastacjom, jak również zagrożeniom związanym z funkcjonowaniem infrastruktury budynku w tym min. pożarom, zalaniom itp. 

Specjalizujemy się w zapewnianiu swoim klientom bezpieczeństwa w formie ochrony fizycznej. Realizujemy ją w oparciu o opracowane przez naszych specjalistów plany ochrony, które uwzględniają specyfikację działalności prowadzonej w chronionym obiekcie, jak również potencjalne ryzyka i zagrożenia mogące wystąpić w związku z funkcjonowaniem obiektu.

Jesteśmy firmą o bardzo bogatym doświadczeniu w zakresie wykonywania usług ochrony. Daje nam to solidną podstawę do profesjonalnego działania. Każdego klienta traktujemy indywidualnie i z dużą elastycznością dostosowujemy naszą ofertę do jego potrzeb. Usługa ochrony mienia świadczona przez naszą firmę charakteryzuje się wysoką efektywnością jej wykonywania oraz szczególną dbałością o dobra nam powierzone.

Zadania realizowane przez naszych pracowników obejmują kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dla dóbr powierzonych. Kompleksowość ochrony polega na zintegrowanym działaniu ochrony fizycznej, systemu monitorowania i służb interwencyjnych.

Najczęściej ochrona jest realizowana na obiektach w formie całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitorowania systemów sygnalizacji włamania i napadu.

Wykonujemy usługi polegające na ochronie:

  • osób i mienia,
  • urzędów,
  • obiektów przemysłowych (zakładów produkcyjnych),
  • obiektów handlowych (hurtowni, targowisk, hal sprzedaży),
  • obiektów mieszkalnych (mieszkań, osiedli mieszkalnych),
  • obiektów usługowych (biurowców, hipermarketów),
  • prywatnych firm i przedsiębiorstw,
  • placów budowy,
  • imprez masowych (konferencji, zjazdów, zabaw tanecznych, meczy piłkarskich),
  • i wielu innych nie wymienionych.

Ponadto służymy profesjonalnym doradztwem z zakresu ochrony osób i mienia.

Organizacja służby Ochrony

W Naszej Firmie stosujemy najskuteczniejsze sposoby ochrony fizycznej osób i obiektów oraz najnowocześniejsze, dostępne na rynku systemy zabezpieczenia technicznego. Usługę wykonujemy według autorskich planów ochrony i szczegółowych procedur. Koncentrujemy się na indywidualnych potrzebach klienta. Pracownicy naszej firmy z zaangażowaniem i sumiennością zajmują się każdym powierzonym zleceniem. Zadania ochrony realizujemy w oparciu o wymogi ustawowe, wewnętrzne regulaminy i plany ochrony uzgadniane ze zleceniodawcami.  Pracownicy ochrony prowadzą działania prewencyjne mające na celu zapobieganie kradzieżom, włamaniom, zniszczeniom i dewastacjom mienia klienta. System ochrony jest ściśle dostosowany do specyfiki obiektu, opracowany na podstawie analiz, potrzeb i potencjalnych zagrożeń.

 

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem całej Służby Ochrony w firmie sprawuje osoba posiadająca stosowne uprawnienia i pełnomocnictwa.
Na terenie właściwym dla działalności bieżący nadzór nad pracownikami ochrony sprawuje kierownik obiektów. Jest on odpowiedzialny za całość działań zabezpieczająco – operacyjnych na terenie obiektów. Na większości obiektów zatrudniamy koordynatorów. Do jego zadań należy kierowanie i bieżący nadzór nad właściwym wykonywaniem obowiązków służbowych podległych mu pracowników, a także właściwe wykorzystanie sił i środków przewidzianych do ochrony.

Podczas nieobecności koordynatora, ochroną kieruje dowódca zmiany, do którego zadań należy organizowanie służby ochrony zgodnie z planem i wytycznymi koordynatora oraz instruowanie podległych pracowników o sposobie pełnienia służby.
Organizacja pracy na poszczególnych posterunkach jest określana w szczegółowych zakresach obowiązków.

Wszyscy zatrudniani pracownicy ochrony, sprawdzani są pod względem niekaralności zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.

Pracownicy ochrony są jednolicie umundurowani w firmowe ubrania z oznakowaniem.